Fyzická bezpečnost

Zvýšení bezpečnostní odolnosti

 • Návrh strategie bezpečnosti

Stanovení základních cílů bezpečnosti v kontextu organizace a způsobu jejich naplnění. Tvorba bezpečnostních plánů a programů.

 • Zvýšení fyzického zabezpečení objektů, jeho perimetru a kritických prvků

Správná identifikace důležitosti předmětných prostorů je klíčovým vstupem pro správné nastavení bezpečnostních opatření a procesů. Pokud chci zvýšit odolnost, musím vědět co je cílem bezpečnosti.

 • Audit slabých míst v systému, optimalizace jeho celistvosti a odolnosti

Zjištění nejslabších článků a jejich následná náprava na přijatelnou úroveň. Propojení jednotlivých bezpečnostních opatření za účelem vytvoření vícevrstvové bezpečnosti a aplikaci jednotlivých opatření na principu nepředvídatelnosti.

 • Optimalizace procesů kontroly vstupu za účelem důsledné a důkazné evidence pohybu osob

Základem bezpečnosti je zajištění správných procesů autorizace osob, jejich identifikace a autentizace na rutinní bázi a rozvinutí systému principu revize rutinní revize oprávnění. Důležité je zároveň vyladit jednotlivé úrovně přístupu do konkrétních prostorů dle úrovně zabezpečení tak, aby byl systém zabezpečený, ale zároveň přehledný pro správu.

 • Návrhy způsobu prohlídek osob a vnášených předmětů, dodávek, včetně využití detekčních zařízení (RTG, detektory kovů aj.) srovnatelné s kontrolou na letištích

Principy kontroly osob a předmětů vychází z principů aplikovaných při bezpečnostních kontrolách v letectví. Tyto jsou považovány za nejefektivnější kontroly za účelem detekce předmětů (hrozby – nože, zbraně, NVS apod.; krádeže – vynášení vlastního zboží zaměstnanci ze skladů, výroben apod.)

 • Nastavení bezpečných postupů toku informací ve fyzické podobě

Informační bezpečnost je nutné chápat nejez z pohledu kybernetické bezpečnosti, ale zároveň z pohledu zajištění správného procesu nakládání s informacemi ve fyzické podobě, zahrnující jejich uchování, evidenci, tisk (nutnost tisku), skartaci atd.

 • Audit aplikací z pohledu ochrany osobních údajů a šetření událostí a incidentů v oblasti ochrany osobních údajů

Aktuálně užívané aplikace a procesy s nimi spojené ve velké míře zacházejí s osobními údaji. Za účelem zajištění jejich správného použití (oprávněnosti) je nutné vědět, zdali jsou konkrétní údaje zpracovávány zákonně. Tím se omezí rizika spojená s jejich neoprávněným zneužitím, ztrátou apod. Výsledkem šetření incidentů může být mimo naplnění legislativní povinnosti zároveň například zjednodušení a zrychlení celého procesu – zvýšení efektivity.

 • Automatizace bezpečnostních procesů
  Návrh bezpečnostních procesů za účelem minimalizace lidského zásahu – od detekce až k realizaci opatření
  Využití moderních technologií detekce na principu neuronových sítí
  Návrh inteligentních kamerových systémů a nástrojů čerpajících informace z těchto systémů

Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz